Dnes je

Vitajte v našej škole

Základná škola s materskou školou leží v údolí Slanských vrchov v okrese Trebišov. Vznikla v roku 1960 a funguje dodnes.

V roku 1969 existovala iba jedna budova. Dnes je to druhý stupeň. Učilo sa vtedy na zmeny. Vyššie ročníky chodili do školy doobeda a tie nižšie  poobede. Terajší prvý stupeň sa dostaval až v roku 1974. Zriadila sa tam kuchyňa, jedáleň, dielne a šatne. Zrušilo sa dvojzmenné vyučovanie, keďže už bolo miesto pre všetkých žiakov. Postupom času sa dostavala telocvičňa, obnovili sa ihriská, vymenili strechy na oboch budovách. Tiež sa vymenili okná, zriadila sa špeciálna učebňa a učebňa informatiky. V roku 2002 sa stala súčasťou organizácie aj materská škola.

V súčasnosti škola ponúka  2 triedy materskej školy,11 všeobecnovzdelávacích tried od prvého po deviaty ročník a tri triedy pre  žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.

V septembri 2017 nastúpilo do materskej školy 35, na prvý stupeň 71, na druhý stupeň 144 a do špeciálnych tried 24 žiakov. Druhý stupeň navštevujú okrem kuzmických žiakov aj deti z obcí Slivník a Brezina.

V škole sa pre žiakov pravidelne organizujú rôzne zaujímavé programy, exkurzie, výlety, plavecké a lyžiarske výcviky, školy v prírode, návštevy divadelných predstavení, kultúrne a športové podujatia. Škola vydáva vlastný časopis Školník, prechádza  neustálou  modernizáciou a materiálnym dovybavením.

Národný projekt - V základnej škole úspešnejší - Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania

Názov projektu: Úspešnejší v ZŠ Kuzmice

Doba realizácie projektu: od 09/2018 do 08/2021

Na 36 mesiacov sme z Národného projektu získali pre školu špeciálneho pedagóga a dvoch asistentov učiteľa. Projekt je podporený na základe Operačného programu Ľudské zdroje spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a kompetencie detí a žiakov.